Wachtturm Schriftstellen fuer den 24.09.2017 (englische Anleitung)

Jes 41:10; Pr 12:1; Mat 6:20; Jes 65:12-14; Spr 27:11; Ps 128:1; Mat 5:3; 2Ko 13:11; 1Ti 1:11; 1Mo 1:27; Apg 20:35; Mat 22:36-39; Pr 3:4; Luk 2:42,46,47; Luk 4:18; Ps 40:8; Luk 10:21; Joh 4:31-34; Spr 15:22; Jes 50:4; Heb 5:8; Heb 12:2; Mat 28:19,20; 1Th 2:19; Apg 2:7,8; Spr 21:5; 2Ti 2:24; 1Ko 3:9; Pr 11:6; Ps 110:3; Apg 6:1-3; Apg 16:1-5; Apg 18:2,3; Spr 16:3; Spr 20:18; 1Ti 6:18,19; 16:3,4; Ps 20:4; Ps 37:4;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 01.10.2017 (englische Anleitung)

Jes 6:11; Hab 1:2; Ps 13:1,2; Mat 17:17; 2Ti 3:1; Jak 5:7; 1Ko 13:4; Gal 5:22; Kol 1:11; Jak 1:3,4; Jak 5:7,8; Mar 13:32,33; Apg 1:7; Mi 7:1-3; Mi 7:7; Kol 1:11,12; Kol 3:12; 15:4; Heb 6:12,15; Heb 11:9; Apg 7:5; 2Mo 12:40-42; Gal 3:17; Heb 11:8-12; 1Mo 39:11-20; Ps 105:17,18; 1Mo 41:14,37-43; Apg 7:9,10; 1Mo 50:19,20; 2Sa 2:3,4; 2Sa 5:4,5; Ps 13:5,6; 2Pe 3:9; Jes 30:18; Apg 2:33-35; Heb 10:12,13; 1Ko 15:25; Eph 3:16; Eph 6:18; 1Th 5:17-19; Jes 6:11; Klg 3:21,24;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 08.10.2017 (englische Anleitung)

Apg 16:23,24; Apg 16:16-22,37; Apg 16:13,14; Apg 16:21; Apg 16:6,7; Apg 16:8-10; Apg 16:25; Pr 9:11; Apg 16:26-40; Php 4:6,7; 2Pe 2:9; Php 1:7; Php 1:12-14; Php 4:7,11,22; 1Pe 5:6,7; Eph 3:20; 1Ko 10:13; 12:11; 2Kö 18:1-3,13; 2Kö 19:5,15-20; 2Kö 18:14,15; 2Ch 32:2-4; 2Kö 19:35; 1Mo 40:15; Ge 41:39-43; 50:20; 1Mo 21:1-3,6,7; Jes 43:10-13; 2Ko 4:7-9; Joh 14:6; Jak 4:8; 1Pe 3:21; Php 4:7; 1Pe 5:10; Mat 24:21,22;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 15.10.2017 (englische Anleitung)

1Pe 5:9; Kol 3:9,10; 1Ko 10:12; Kol 3:5-9; 2Ko 7:1; Eph 5:3,4; Kol 3:5; Ps 97:10; Eph 4:31; Ps 37:8-11; Jes 55:7; 1Ko 6:11; Ps 31:5; Eph 4:25; Kol 3:9; Spr 6:16-19; Luk 11:13; Heb 4:12; Jos 1:8; Ps 119:97; 1Th 5:17; Heb 10:24,25; Luk 12:42;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 22.10.2017 (englische Anleitung)

Eph 4:24; Kol 3:10; 1Mo 1:26,27; Eph 5:1; Kol 3:10-14; Kol 3:11; Gal 3:28; 2:11; 2Ko 6:13; Eph 4:32; 2Ko 1:3,4; 1Ko 12:22,25; Luk 12:31; Gal 6:10; 1Ko 9:23; Off 21:3,4; Ps 37:10,11,29; Apg 10:34,35; Hes 28:17; 5Mo 17:18-20; Mat 20:28; Joh 13:12-17; Gal 6:3,4; Php 2:3; Spr 22:4; 1Pe 5:5; 2Pe 3:9; 1Mo 18:22-33; 1Mo 19:18-21; Hes 33:11; Mat 11:29; Luk 23:34; 1Pe 2:21-23; Kol 3:13; Mat 5:5; Jak 1:21; Gal 6:1; 2Ti 2:24,25; Jak 2:8,9; 1Ko 13:4; Mat 28:19; Kol 3:14; Gal 5:19-21; Eph 4:23,24;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 29.10.2017 (englische Anleitung)

Gal 5:22,23; Ps 34:11-14; 2Ti 3:1-3; 1Mo 3:6; 1Kö 8:46-50; 5Mo 32:4; 2Mo 34:6; Hi 2:2-6; 2Pe 3:9; Ps 141:3; Spr 14:29; Spr 15:28; Spr 19:2; 1Mo 39:6,9; Spr 1:10; Ps 26:4,5; Spr 22:3; 2Ti 2:22; 2Sa 13:1,2,10-15,28-32; 1Mo 43:30,31; 1Mo 45:1; Spr 16:32; Spr 17:27; 1Sa 26:9-11; 2Sa 16:5-10; 1Sa 25:10-13; 2Sa 11:2-4; 1Ko 10:12; 2Ko 6:3,4; Jos 1:8; 15:4; Jak 1:5; Eph 6:4; Spr 1:5,7,8; Spr 13:20;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 05.11.2017 (englische Anleitung)

2Mo 34:5-7; 2Mo 33:13; 1Mo 1:27; 1Kö 3:23-27; 2Mo 2:5,6; Eph 5:1; 2Pe 2:7,8; 1Mo 19:16; Jes 63:7-9; Jak 5:11; 2Pe 2:9; 2Mo 22:26,27; Kol 3:12; Jak 2:15,16; 1Jo 3:17; 2Ch 36:15; 2Pe 3:9; Apg 7:58-60; Ps 97:10; Mat 9:36; Mar 6:34; Mat 12:9-14; Mat 23:4; Joh 7:49; 1Sa 15:3,9,15; Klg 2:17; Hes 5:11; 2Th 1:6-10; Joh 13:34,35; 1Pe 3:8; Mat 7:12; 1Pe 2:17; Php 2:3,4; Jes 48:17,18; 1Ti 2:3,4; Eph 4:31,32; Mat 5:7; Luk 6:38; Spr 14:31; Gal 6:10; 1Jo 4:16;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 12.11.2017 (englische Anleitung)

Jes 40:8; 1Pe 1:24,25; 1Ti 2:3,4; Mi 4:2; 15:4; Off 14:6; Apg 10:34; 4Mo 22:31; Hi 19:20; Ps 62:8; Ps 119:97; 3:1,2; Da 8:5-7,20,21; Ps 119:162-165; Spr 2:1-5; Jos 23:14; Jes 48:17,18; 1Jo 4:19; 1Jo 5:3;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 19.11.2017 (englische Anleitung)

Heb 4:12; Pr 2:3-11; 1Ko 6:9-11; 1Ko 5:1-5; 2Ko 2:5-8; 2Ti 2:15; Jes 48:17; Jos 1:8; Eph 5:15,16; Ps 119:97; Ps 1:1-3; 2Ko 10:4,5; 1Th 2:13; 10:2; Luk 24:32; 1Ko 9:22,23; 2Ko 1:3,4; Apg 19:20; Jak 3:1; Joh 7:16; Ne 8:8; Esr 7:10; Spr 3:13,14; Ne 8:12; 1Pe 1:24,25; Jak 1:23,24;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 26.11.2017 (englische Anleitung)

1Ch 22:1,5,9-11; 1Sa 17:34,35; 1Sa 17:45,49,50; 1Ch 28:20; 1Mo 39:10,12; Jos 2:4,5,9,12-16; Jos 6:22,23; Mat 8:28-32; Joh 2:13-17; Joh 18:3-5; Apg 5:17,18,27-29; 2Ti 1:7; Spr 27:11; Heb 11:24-26; Php 2:19-22; Ps 37:25; Heb 13:5; 1Sa 1:27,28; 2Ti 3:14,15; Tit 2:3-5; 1Ti 2:9,10; 1Ti 3:1; Php 2:13; 2Mo 3:11; 1Ch 28:20; Jes 41:10,13;

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 03.12.2017 (englische Anleitung)

1Jo 4:7; 1Mo 3:15; 1Jo 4:10; Joh 3:16; 1Mo 4:3,4; 2Pe 2:5; Jak 2:21; 1Jo 3:18; 1Th 4:18; Jak 2:15,16; Mat 9:38; 12:9; 2Ko 6:6; 1Mo 3:4,5; 2Sa 15:31; 16:17,18; Mat 24:51; Mat 6:1-4; Apg 5:1-10; 12:10; Joh 13:3-5,12-15; Joh 13:7; 12:3; Eph 4:29; Spr 29:5; 1Ko 11:2; 1Ko 11:20-22; 1Jo 3:17; Luk 14:12-14; 1Pe 4:9; Apg 20:35; 1Th 5:14; 2Ko 12:9,10; 12:17,18; Eph 4:2,3; 1Ko 13:4,5; Mat 6:14,15; Luk 6:27,28; 1Ko 10:24; Spr 28:13; Eph 4:30; Jak 5:14,15; 1Ko 13:13; Eph 5:1,2; 1Ko 13:2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 10.12.2017 (englische Anleitung)

Php 4:6,7; 5:1; 2Ti 3:1-4; 2Ko 10:4,5; Mat 10:34-36; Joh 18:37; Mat 10:38; Mar 10:29,30; Mat 10:37; 1Ko 7:28; 1Ko 7:12-16; Eph 5:22,23,28,29; Php 4:5; Eph 6:1-3; Apg 16:1; 2Ti 3:14,15; Apg 4:19,20; 5Mo 30:19,20; Mar 8:38; Spr 20:5; 1Ko 9:19-23; Kol 4:6; 1Ko 4:12,13; 1Pe 3:1,2,16; Spr 12:16,23; Jes 48:17,18; Jud 20,21; Ps 73:16,17; Heb 12:11; 1Ko 5:11-13; 1Ko 13:7; Jes 44:22; Jes 41:10,13;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 17.12.2017 (englische Anleitung)

Sach 5:1,7-9; Esr 3:10-13; Sach 1:3,4; Sach 5:1,2; Sach 5:3; Sach 5:3,4; Spr 30:8,9; Sach 5:3,4; Heb 4:13; Heb 13:18; Sach 5:4; Hes 17:16; 2Ch 36:13; Hes 17:11-15,17,18; Ps 76:11; Ps 61:8; Spr 23:26; 5Mo 10:12,13; Sach 5:5-8; 1Ko 5:13; Sach 5:9-11;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 24.12.2017 (englische Anleitung)

Esr 1:2,3,5; Esr 3:12; Esr 3:1,2; Esr 2:70; Esr 4:1-4; Esr 4:21-24; Sach 6:15; Sach 6:1-3; Sach 6:4; Da 2:35,45; 2Mo 27:1-3; 1Kö 7:13-16; Sach 6:5-8; Mal 3:6; Heb 1:7,14; Off 18:4; Ps 34:7; Hes 38:2,10-12; Da 11:40,44,45; Off 19:19; Hes 38:15,16; 2Th 1:7,8; Sach 6:9-12; Sach 6:11; Jes 11:1; Mat 2:23; Jer 23:5,6; Off 17:12-14; Off 19:11,14,15; Sach 6:13; Mat 24:45; Mal 3:1-3; Sach 6:15; Esr 6:22; Sach 4:6,7; Sach 6:15; Spr 3:9; Sach 6:14; Heb 6:10;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 31.12.2017 (englische Anleitung)

Ps 30:12; 1Ch 23:5; 1Ch 25:7; 2Ch 5:13,14; 2Ch 7:6; Ne 12:27,28,31,38,40,43; Mat 26:30; Kol 3:16; Mat 24:45; Esr 3:11; Ps 147:1; Jak 3:2; Ps 33:1-3; Jes 24:14; Heb 10:24; Jes 12:5; Ps 96:1;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 07.01.2018 (englische Anleitung)

7:24; Ps 34:22; Ps 34:22; 4Mo 35:19; 4Mo 35:33,34; 1Mo 9:5; 4Mo 35:15,28; Jos 20:1,2,7,8; Jos 20:4; 4Mo 35:24,25; Jak 5:14-16; Gal 6:1; Heb 12:11; Jes 32:1,2; Jos 20:4; 4Mo 35:25; 2Ko 7:10,11; Mat 18:8,9; Jes 54:7,8; Jos 20:2,3; Ps 103:8-12; 7:25; Heb 9:13,14; Heb 7:24,25; Heb 4:15,16; Gal 2:20,21; Ps 91:1,2;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 14.01.2018 (englische Anleitung)

Ps 40:8; Mat 5:17-19; Mat 23:23; 7:6; Eph 5:1; 4Mo 35:11-14; 5Mo 19:3; Eph 2:4; Luk 18:9-14; Kol 3:13; Luk 17:3,4; Php 2:3; Pr 7:8,9; 5Mo 19:10; Spr 6:16,17; Luk 11:52; Apg 3:15; Apg 20:26,27; 1Ko 9:19-23; 2Pe 3:9; Spr 22:3; Gal 6:1; 4Mo 35:20-24; 4Mo 35:30; 2Mo 34:6,7; Mat 9:9-13; Mat 4:17; Mar 2:15; Ps 37:28; 5Mo 13:12-14; Off 3:3; 1Kö 3:9; 2Ko 7:10,11; Jes 11:3,4; Mat 18:18-20; 2:20; Sach 7:9;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 21.01.2018 (englische Anleitung)

Kol 1:9; Kol 2:4,8; Kol 2:16,17,23; Ps 10:4; Heb 3:4; 2:14,15; Jes 33:22; Jer 10:23; Ps 146:3; 1Ti 1:11; Apg 20:35; Jes 65:13,14; Mat 5:3; Ps 133:1; 1Th 4:3-8; Heb 13:4; Mat 5:28,29; Kol 3:5; Eph 5:3-5; Mat 4:8,9; Off 12:12; Pr 4:4; Mat 6:24; 1Th 2:13,19,20; Ps 46:8,9; Jes 11:9; Jes 35:5,6; Ps 72:12,13; Kol 4:5,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 28.01.2018 (englische Anleitung)

Php 3:14; Off 20:6; 2Pe 3:13; Kol 3:2; Kol 1:4,5; 1Ko 9:24; Kol 2:16-18; Kol 3:5; Spr 22:3; Spr 2:10-12,16; Ps 34:18; Spr 13:20; Jud 7; Spr 4:23; 1Pe 3:8,9; Kol 3:12-14; Pr 7:21,22; Kol 3:15; Jak 3:16; 1Ko 13:4; 1Ko 12:16-18,26; 1Sa 23:16-18; Kol 3:18-21; 1Pe 3:1,2; Eph 5:23; Luk 9:46-48; Kol 3:19; 1Pe 3:7; Spr 15:22; Heb 12:8; Spr 17:27; Spr 1:8; Jes 11:9;