Wachtturm Schriftstellen fuer den 14.05.2017 (englische Anleitung)

1Mo 4:3-16; Spr 14:8; Jak 1:5-8; Jos 24:15; Ri 2:3,11-23; 1Kö 18:21; Ps 25:12; 2Mo 23:2; Gal 6:5; Spr 1:10,15; Gal 4:17; 2Ko 1:24; Spr 28:26; Jer 3:17; Jer 13:10; Jer 17:9; 1Kö 11:9; Mat 22:37-39; Spr 14:17; Spr 29:22; 4Mo 32:6-12; Spr 24:10; 7:25; Jon 3:10; 1Kö 21:20,21,27-29; 2Kö 20:1-5; 2Sa 16:3,4; 2Sa 19:24-29; Spr 21:5; 1Th 5:21; 1Mo 21:9-12; Apg 6:1-4; Spr 1:5; Jos 24:15; Pr 5:4; Jak 1:5-8; Jak 4:8;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 21.05.2017 (englische Anleitung)

Ps 103:10; 1Ch 28:9; 2Ch 15:16,17; 2Ch 25:1,2; Spr 17:3; 1Ch 28:9; 2Ch 25:11-16; 2Ch 19:9; 1Kö 15:11-13; 2Ch 14:4; 2Ch 14:1,6,9,10; 2Ch 14:11; 2Ch 14:12,13; 1Kö 20:13,26-30; 1Kö 15:16-22; 1Kö 15:14; 2Ch 20:31,32; 2Ch 17:7-10; 2Ch 19:4; 2Ch 22:9; 2Ch 20:2-4; 2Ch 20:12; 2Ko 4:8,9; 2Ch 20:5; 2Kö 18:1-6; Jes 37:15-20; Jes 37:36,37; 2Kö 20:1-3; Ps 41:3; Apg 18:4,5,26; Eph 5:15,16; 2Ch 34:31; 2Ch 34:1-3; 2Ch 34:27,33; 2Ch 34:18,19;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 28.05.2017 (englische Anleitung)

15:4; 1Ko 10:11; 2Ch 16:1-3; 2Ch 16:5; 2Ch 16:7-9; 1Kö 15:14; Ps 37:5; 2Ch 18:1-32; 2Ch 19:1-3; 2Ch 20:35-37; 2Ch 22:9; Spr 13:20; 2Ch 18:4-6; 2Ch 16:9; 2Ch 32:31; 2Kö 20:8-13; 2Ch 32:24; 2Ch 32:25-27; Ps 138:6; Luk 17:10; 2Ch 35:20-22; 2Ch 35:23,25; Apg 4:20; Mat 28:19,20; Apg 5:29; Eph 5:22-24; Php 4:5;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 04.06.2017 (englische Anleitung)

1Mo 14:22,23; Heb 6:16,17; 4Mo 30:2; Pr 5:4; Mat 5:33; Ps 24:3,4; Ri 10:7-9; Ri 11:30-34; Ri 11:35-39; 5Mo 23:21,23; Ps 15:4; 1Sa 1:4-7,10,16; 1Sa 1:11; 1Sa 1:20; 4Mo 6:2, 5, 8; 1Sa 1:24-28; 1Sa 2:21; 1Sa 2:1,2; Ps 61:1,5,8; Mat 16:24; 14:8; Ps 116:12,14; Kol 3:23; 2Pe 1:5-8; 14:12; Off 2:4,19; 1Mo 2:24; 1Ko 7:39; Mar 10:9; 1Ko 7:28; 3Mo 19:12; Spr 6:16-19; 1Ko 7:27; Mal 2:13-16; Mat 19:9; Heb 13:4; 1Ko 7:10,11; Ri 11:40; Ps 110:3; Spr 20:25; Pr 5:6; Ps 61:8;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 11.06.2017 (englische Anleitung)

1Jo 2:17; 5Mo 32:4; Mat 24:14; 2Ti 3:1-5,13; Jak 3:15; Jes 55:7; Ps 37:10; Hi 21:7,9; Hi 34:21,22; Ps 37:12-15; Ps 37:11,29; Off 17:1,2,16; Off 18:1-4; Off 6:14; Jer 25:31-33; 2Pe 3:13; 1Ko 14:33; Ps 45:16; Jes 5:20; 2Pe 2:6-8; Jes 65:21,22; Apg 24:15; Ps 46:8,9; Jes 33:24; Jes 25:8; Ps 72:12-16; Eph 2:2; Ps 37:11; 1Ti 4:15,16; 1Pe 3:15;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 18.06.2017 (englische Anleitung)

1Mo 18:25; 5Mo 31:19; 5Mo 32:4; Ps 33:5; 1Jo 1:8; Ps 55:12-14; Spr 11:2; Mi 7:7; Spr 19:3; 1Mo 37:23-28; 1Mo 42:21; 1Mo 39:17-20; 1Mo 40:5-13; 1Mo 40:14,15; 1Mo 45:16-20; 3Mo 5:1; Mat 5:23,24; Mat 18:15; Ps 15:2,3; Jak 3:5; 1Mo 45:5-8; 8:38,39; Ps 119:165; 1Mo 18:25; 5Mo 32:4;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 25.06.2017 (englische Anleitung)

1Kö 21:11-13; 2Kö 9:26; 1Kö 21:1-3; 3Mo 25:23; 4Mo 36:7; 1Kö 21:17-25; 1Kö 21:27-29; 2Kö 10:10,11,17; Spr 17:3; 5Mo 32:3,4; Hi 14:14,15; Joh 5:28,29; Pr 12:14; 1Sa 16:7; Pr 8:12,13; 1Pe 5:5; Mat 16:19; Apg 10:47; Apg 15:6-11,13,14,28,29; Heb 13:7; Gal 2:11-14; Spr 29:25; Apg 15:12; Gal 2:13; 2Pe 3:15; Eph 1:22; Jak 3:2; Mat 6:14,15; Jes 65:17;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 02.07.2017 (englische Anleitung)

Hi 22:1-3; Hi 25:4; Hi 4:19; Hi 25:6; Hi 22:29; Hi 42:7,8; Hi 35:7; Spr 19:17; Luk 14:13,14; Jes 6:8-10; Ri 4:1-3,13; Ri 5:6-8; Ri 4:4-7; Ri 4:14-16; Ri 4:17-21; Ri 5:20,21; Ri 4:14,15; Ri 5:23; Ri 5:24-27; Ri 5:9,10; Ri 5:11; Ri 5:15-17; Ri 5:18; Heb 6:10; Spr 23:15,16; Spr 27:11; Ri 5:31; 2Ch 20:17; Ri 5:1,2;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 09.07.2017 (englische Anleitung)

Ps 100:2; Mat 2:13,14,19-21; Apg 8:1; Mat 10:23; Php 4:12,13; Heb 6:11,12; Heb 10:24,25; 2Ko 4:18; 1Jo 3:17,18; Apg 11:28,29; 12:13; 1Pe 4:9; Spr 3:27; Joh 15:19; Apg 8:4; Php 2:3,4; Spr 12:25; Spr 17:17; 2Th 3:7-10; Gal 6:10; 1Ti 6:8; Mat 4:4; 1Ko 15:33; Ps 146:9; 1Pe 3:8; Mat 7:12; Mat 13:19,23; Mat 11:28-30; 1Ko 14:25; Mat 10:16; Spr 22:3; Luk 10:33-37; Joh 13:35;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 16.07.2017 (englische Anleitung)

Mat 6:33,34; Mar 10:21,22; Joh 12:43; 2Ko 12:14; Sach 8:23; Joh 17:3; 5Mo 6:6,7; 2Ti 3:15; Ps 146:9; 1Ko 11:3; 1Ko 14:9,11; 1Ko 10:24; Apg 2:11,41; Jak 4:8; Spr 1:8; Spr 31:10,27,28; Eph 6:4; Spr 27:17; 1Pe 2:12; 2Ch 15:7; 3Jo 4;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 23.07.2017 (englische Anleitung)

Mat 24:3,12; Apg 2:44-47; Apg 5:42; Off 2:4; Eph 2:2,3; Mat 22:37,38; Ps 97:10; 2Ti 3:2; 1Jo 2:16; 8:6,7; 1Ko 6:18; 1Ti 6:9,10; 1:25; Heb 3:12; 1Jo 5:19; Ps 136:23; Ps 116:1; Ps 136:24-26; Heb 13:6; Eph 4:1; Php 1:7; Phm 1; 2Ko 1:3,4; 1Th 5:17; 12:12; Ps 86:3; Ps 65:2; Ps 145:18; Joh 17:17; Kol 1:10; Ps 119:97-100; Ps 119:103; Pr 12:10; Jer 15:16; Ps 1:2; Joh 13:34,35; 1Jo 4:20; 1Pe 1:22; 1Jo 4:21; 1Th 4:9,10; Jak 1:27; Spr 12:25; Kol 4:11; Gal 6:10; 2Ti 3:1,2; Eph 4:32; Kol 3:14;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 30.07.2017 (englische Anleitung)

Joh 21:1-6; Joh 21:15; Mat 13:19-22; Mar 4:19; Luk 21:34; 1Ti 5:8; Luk 10:27; Mat 5:3,6; Spr 12:14; Mat 6:33; Luk 10:38-42; Pr 2:24; Mar 6:31,32; 1Ko 15:32; Eph 5:15,16; Pr 3:12,13; Gal 6:4,5; Mat 6:21; Php 1:9,10; Luk 12:15; Mat 6:24; Eph 2:3; 1Ko 2:14; Heb 5:11-14; Pr 5:10; 1Pe 2:2; Mat 4:8-10; Apg 4:5-20;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 06.08.2017 (englische Anleitung)

1Ko 7:28; 2Ko 1:3,4; Jer 29:11,12; 1Mo 2:24; 3:23; 1Ko 11:3; Spr 13:12; 1Mo 30:1,2; 1Ti 2:15; 1Ti 5:13; Joh 5:28,29; 1Sa 1:4-7; 1Sa 1:12,17,18; 1Jo 5:19; Php 4:6,7; Luk 2:37; Spr 18:24; Php 2:4; 1Th 2:7,11,12; Spr 23:22; Eph 6:1-4; 1Mo 5:29; 1Mo 8:21; Ps 145:18,19;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 13.08.2017 (englische Anleitung)

1Ch 29:11,12; Luk 12:34; Mat 13:45,46; Mar 10:28-30; Luk 19:1-9; 1Ko 6:9,10; Mar 12:29,30; 12:2; Spr 4:23; Mat 5:27-29; Mat 28:19,20; 2Ko 4:7; 1Ti 1:12; 1Ko 9:23; 1:14,15; 2Ti 4:2; 1Th 2:2; Apg 5:42; Apg 20:20; Apg 16:9,10; Apg 14:19-22; Apg 20:24; 2Ti 4:5; Mat 13:52; 2Sa 7:28; Ps 31:5; Mat 13:52; Spr 2:4-7; Jos 1:8,9; Ps 1:2,3; Joh 3:16; Off 4:11; Off 21:3,4; Apg 17:11; 1Ti 4:15; Joh 14:25,26; Da 2:4; Luk 12:11,12; Luk 21:13-15; 1Jo 2:15-17; Luk 12:33,34;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 20.08.2017 (englische Anleitung)

1Mo 3:1-5; Hi 2:4,5; Ps 83:18; Eph 1:9,10; Jes 45:23,24; Joh 3:16; 1Jo 4:9; 2Pe 3:3,4; Jes 55:10,11; 2Mo 34:6; Hi 1:7-12; Hi 1:13-19; Hi 2:7; Hi 2:9; Hi 3:11; Hi 16:2; Hi 27:5; Hi 7:20; Hi 13:24; Hi 38:18-21; Hi 42:1-6; Hi 32:5-10; Hi 42:7,8; Hi 42:12-14; Ps 94:19; 15:4; Spr 27:11; 5:3-5; Jak 5:11; Kol 1:11; Ps 18:25;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 27.08.2017 (englische Anleitung)

1Ch 29:11; Apg 4:24; Off 4:11; Jer 10:23; Jer 9:24; Ps 89:14; Ps 119:128; Mat 4:23,24; Mar 5:25-29; Jes 2:3,4; Jes 54:13; 11:33; 2Mo 34:6; Ps 84:11; 8:32; Ru 4:13; Mat 1:5,16; 2Ko 3:17; 1Ch 16:7,27; Ps 89:15,16; Ps 84:10; Jes 48:17; Off 20:7,8; Eph 5:1,2; 1Ko 11:1; 12:1; Eph 4:1; Phm 8-10; Eph 5:22,23; Eph 6:1-3; Heb 13:17; 1Ti 2:9,10; 1Ko 10:31-33; Jes 54:5; Jes 62:4; Ps 106:43-45; Mat 19:5,6,9; 1Jo 2:1,2; Ps 103:3; Jes 11:9;