Wachtturm Schriftstellen fuer den 24.06.2018 (englische Anleitung)

1Mo 3:15; Off 12:9; 1Jo 3:8; 1Mo 6:4, 5; 1Mo 6:11; Jud 6; 1Mo 6:9; 1Mo 6:13-18; 5Mo 3:28; Jos 1:1; Jos 1:9; Jes 41:10; 2Ko 1:3, 4; Mat 3:17; Mat 25:21; Mat 25:23; Luk 22:24-26; Mat 16:21-23; Mat 26:31-35; Mat 26:75; Joh 21:16; 2Ch 32:6-8; Hi 16:1-5; Hi 33:24, 25; Hi 36:1; Hi 36:11; Hi 42:7; Hi 42:10; Ri 11:30-35; Ri 11:36, 37; Ri 11:39, 40; 1Ko 7:32-35; Luk 22:31, 32; Gal 2:9; 1Pe 5:12; 2Pe 3:13; Joh 13:34, 35; 1Jo 1:7; 1Jo 3:20; 1Jo 4:8; 1Jo 4:16; 2Jo 4; 3Jo 3, 4; Apg 8:14; Apg 15:2; Gal 2:7-9; 1Ti 2:7; 1Th 2:14; 1Th 1:2, 3; 1Th 5:11; Apg 8:5; Apg 8:14-17; Apg 15:1, 2; Apg 15:27-32;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 01.07.2018 (englische Anleitung)

Heb 10:24, 25; Apg 2:19, 20; Luk 21:20-22; Joel 2:11; Ze 1:14; Heb 10:24; Spr 12:25; 1:11, 12; 15:30-32; 1Ko 7:39; Spr 31:28; Spr 31:31; 2Th 1:3-5; 2Th 2:16, 17; Jes 32:1, 2; 2Ko 1:24; 1Th 2:8; Apg 20:35; 2Ko 12:15; 1Ko 14:3; Off 2:1-5; Off 2:12, 13; Off 2:18, 19; Off 3:19; Eph 4:29; Heb 12:12, 13; Php 2:1-4; 3Jo 4; Jak 1:19; Ps 46:superscription-11; Ze 3:17; Mar 10:29, 30; Spr 15:23; Spr 15:30; Kol 3:16; Apg 16:25; Heb 10:25; 1Th 5:11;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 08.07.2018 (englische Anleitung)

Spr 16:3; Ps 92:1; Ps 92:4; Heb 6:10; Php 1:10, 11; Spr 21:5; Spr 3:5, 6; Mar 13:10; Heb 3:4; 1:20; Ps 139:14; 1Pe 3:15; 2Ti 4:2; Spr 22:3; Gal 6:7; 1Pe 5:5, 6; Pr 11:9; Pr 12:1;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 15.07.2018 (englische Anleitung)

Luk 8:15; Apg 14:21; 2Ko 3:2, 3; Apg 14:19; Apg 17:1; Apg 17:4, 5; Apg 17:13; 9:1-3; Mat 22:39; 1Ko 11:1; Mat 13:23; Joh 15:8; Mat 13:23; Mat 21:43; Mat 28:19; 5Mo 30:11-14; Mat 24:14; Luk 8:5-8; Luk 8:11-15; Luk 6:45; Luk 8:1; 1Ko 3:8; 10:1, 2; 11:13, 14; Apg 13:48; Apg 16:14; Mat 10:11-13; Off 14:6; Pr 11:6; Mat 24:14; Mat 13:57; Mar 6:4; Luk 4:24; Joh 4:44; Gal 5:22, 23; Heb 13:15; Mat 9:37; Joh 4:35-38; 10:1, 2; Pr 11:6;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 22.07.2018 (englische Anleitung)

Joh 15:8; Mat 24:13, 14; Joh 15:1; Joh 15:8; Joh 15:5; Mat 25:20-23; Jes 8:13; Mat 6:9; 1Mo 3:1-5; Off 4:11; Joh 15:9, 10; Mar 12:30; Joh 14:15; Joh 15:4-10; Joh 13:15; Joh 14:21; Mat 17:5; Joh 8:28; 2Pe 2:5; Mat 24:38, 39; Hes 18:23; Hes 3:18, 19; Da 2:44; Off 14:6, 7; Mat 22:39; Apg 16:25-34; Jes 61:1; Joh 15:11; Joh 4:34; Joh 17:13; 1Pe 2:21; Mat 5:10-12; Joh 14:27; Ps 149:4; 5:3, 4; Kol 3:15; Joh 15:11-13; Joh 15:14-16; Mat 10:7; Mat 24:13; Mar 3:14; Joh 15:16; Apg 4:29; Apg 4:31; Php 4:13; Jak 1:17; Joh 14:13; Joh 15:7; Joh 15:16; Joh 16:23; Joh 15:8; Joh 15:9, 10; Hes 3:18, 19; Hes 18:23; Mat 22:39; Joh 15:11; Joh 14:27; Joh 15:15; Joh 15:16;

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 29.07.2018 (englische Anleitung)

2Ko 2:11; 1Mo 3:1-6; 1Ti 2:14; 1Mo 3:15; Hi 1:6; Luk 24:44; Gal 3:24; 16:20; Off 17:14; Off 20:10; 1Pe 5:8; Off 12:9; Jak 4:7; 1Mo 6:1-4; 1Mo 6:1-4; Jud 6; Off 12:3, 4; Eph 6:12; Luk 4:5, 6; Ps 146:3, 4; Off 12:12; Off 12:9; Jer 23:26, 27; 1Ko 10:20; 2Ko 11:13-15; Spr 18:11; Mat 6:24; Mat 13:22; 1Jo 2:15, 16; Mat 7:13; 1Mo 3:22; Hi 21:7-17; Gal 6:7, 8; 1Pe 2:17; 13:1-4; Joh 17:15, 16; Joh 18:36; Jes 43:10; 1Ti 6:6-10; 1Mo 6:1-4; 1Mo 3:15; 1Ko 10:12; Gal 5:26; Kol 3:5; Heb 5:14; 12:9; 1Jo 3:18; 1Pe 4:4; Mat 10:36; Off 2:10; Off 12:17; Hi 1:9-11; Hi 2:4, 5; Heb 13:5; Jak 1:14; Apg 3:17; Apg 17:30; Hi 2:3; Hi 27:5; 1Sa 16:7; Mar 2:8; 1Kö 8:22, 23; Joh 11:41, 42; Apg 4:23, 24; Ps 34:7; 1Jo 2:14; Jak 4:7; 1Pe 5:9; Ri 13:18; Da 8:16; Luk 1:19; Off 12:7; Ps 147:4;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 05.08.2018 (englische Anleitung)

Eph 6:11; Eph 6:10-12; Apg 28:16; Eph 6:14; Joh 8:31, 32; 1Jo 4:1; Ps 111:7, 8; 1Jo 5:3; 1Pe 3:15; Joh 8:44; Eph 4:25; Spr 4:23; Spr 3:5, 6; Eph 6:15; Jes 52:7; 10:15; Eph 6:16; Mat 14:31; 2Th 1:3; Eph 6:17; 1Th 5:8; Spr 3:21; Ps 27:1; Ps 27:14; Apg 24:15; Luk 4:5-7; Mat 6:31-33; 2Ko 10:4, 5; 2Ti 2:15; Off 20:1-3; Off 20:7-10;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 12.08.2018 (englische Anleitung)

Joh 18:37; 2Ti 3:1; 2Ti 3:3; Apg 5:37; Luk 2:38; Luk 3:15; Mat 11:2, 3; Luk 24:21; Apg 1:6; Joh 6:10-15; Joh 6:25-27; Luk 19:11-13; Luk 19:15; Joh 18:33; Joh 18:36; Joh 18:37; Luk 19:2; Luk 19:8; Mat 22:16-18; Mat 22:21; Mat 6:33; Mar 8:15; Mat 16:6; Mat 16:12; Joh 11:48; Joh 11:49-53; Joh 18:14; Luk 22:36-38; Joh 18:10; Mat 26:52, 53; Joh 17:16; Eph 6:17; Jes 17:12; Jes 57:20, 21; Off 13:1; Ze 3:17;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 19.08.2018 (englische Anleitung)

Joh 17:20, 21; Joh 13:34, 35; Luk 22:24-27; Mar 9:33, 34; Mar 10:35-40; Joh 1:46; Mi 5:2; Joh 7:52; Joh 8:48; Joh 4:9; Joh 7:47-49; Apg 4:13; Mat 23:8, 9; Apg 17:26; Mat 12:50; 1:13; 1Pe 2:17; 1Jo 3:13; Mat 23:11, 12; Luk 3:8; Luk 10:25-37; Apg 1:8; Mat 8:5-10; Luk 4:25-27; Joh 4:21-24; Joh 4:40; Joh 4:9; Joh 4:27; Joh 4:31-34; Luk 9:51-56; Apg 8:14; Apg 8:25; Apg 6:1; Apg 10:28; Apg 10:34, 35; Gal 2:11-14; 1Pe 1:1; 1Pe 2:17; Joh 12:32; 1Ti 4:10; Kol 3:10, 11; Eph 2:12; Hos 11:4; Joh 6:44; 15:7; Gal 5:19-21; 2Ti 3:13; Jak 3:17, 18; Jes 48:17, 18; Kol 3:14; 16:3; 16:6; 16:12;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 26.08.2018 (englische Anleitung)

Ps 119:99; 1Ti 4:1, 2; Jes 5:20; Joh 16:2; Apg 6:8; Apg 6:12; Apg 7:54-60; 2Mo 20:13; 2Ti 3:16; Am 5:15; Spr 6:16-19; Off 21:8; Spr 1:5; 2Sa 12:7-14; 1Mo 39:11-15; Jes 48:17, 18; Mat 5:21, 22; Mat 5:27, 28; 1Ko 10:31; Spr 20:1; 1Ti 3:8; 14:21; 1Ko 6:9, 10; Apg 16:3; 1Ko 9:19-23; Heb 6:1; Ps 1:1-3; Joh 13:35; Jak 2:8; 13:10; 1Jo 4:8; 1Jo 4:9; Mat 22:37-39; 1Ko 15:33; 1Ko 13:11; 1Ko 14:20; 2Ti 3:16, 17; Eph 5:17; Ps 119:97-100; Eph 4:13; 14:21;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 02.09.2018 (englische Anleitung)

Mat 5:16; 1Jo 4:9; Off 7:9; Php 2:15; Mat 5:14-16; Mat 28:19, 20; Mat 10:12; 5Mo 10:19; 1Ko 14:25; Ps 148:12, 13; 3Mo 19:32; Ps 133:1, 2; 2Ko 6:11-13; Eph 5:9; Mat 24:42; Mat 25:13; Mat 26:41; Mat 24:21; Mat 24:42-44; 1Pe 4:7; Eph 5:16; Eph 4:8; Eph 4:11, 12; Eph 5:21-29; Ps 128:1; Mat 5:16; Mat 5:14-16;