Wachtturm Schriftstellen fuer den 07.01.2018 (englische Anleitung)

7:24; Ps 34:22; Ps 34:22; 4Mo 35:19; 4Mo 35:33,34; 1Mo 9:5; 4Mo 35:15,28; Jos 20:1,2,7,8; Jos 20:4; 4Mo 35:24,25; Jak 5:14-16; Gal 6:1; Heb 12:11; Jes 32:1,2; Jos 20:4; 4Mo 35:25; 2Ko 7:10,11; Mat 18:8,9; Jes 54:7,8; Jos 20:2,3; Ps 103:8-12; 7:25; Heb 9:13,14; Heb 7:24,25; Heb 4:15,16; Gal 2:20,21; Ps 91:1,2;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 14.01.2018 (englische Anleitung)

Ps 40:8; Mat 5:17-19; Mat 23:23; 7:6; Eph 5:1; 4Mo 35:11-14; 5Mo 19:3; Eph 2:4; Luk 18:9-14; Kol 3:13; Luk 17:3,4; Php 2:3; Pr 7:8,9; 5Mo 19:10; Spr 6:16,17; Luk 11:52; Apg 3:15; Apg 20:26,27; 1Ko 9:19-23; 2Pe 3:9; Spr 22:3; Gal 6:1; 4Mo 35:20-24; 4Mo 35:30; 2Mo 34:6,7; Mat 9:9-13; Mat 4:17; Mar 2:15; Ps 37:28; 5Mo 13:12-14; Off 3:3; 1Kö 3:9; 2Ko 7:10,11; Jes 11:3,4; Mat 18:18-20; 2:20; Sach 7:9;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 21.01.2018 (englische Anleitung)

Kol 1:9; Kol 2:4,8; Kol 2:16,17,23; Ps 10:4; Heb 3:4; 2:14,15; Jes 33:22; Jer 10:23; Ps 146:3; 1Ti 1:11; Apg 20:35; Jes 65:13,14; Mat 5:3; Ps 133:1; 1Th 4:3-8; Heb 13:4; Mat 5:28,29; Kol 3:5; Eph 5:3-5; Mat 4:8,9; Off 12:12; Pr 4:4; Mat 6:24; 1Th 2:13,19,20; Ps 46:8,9; Jes 11:9; Jes 35:5,6; Ps 72:12,13; Kol 4:5,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 28.01.2018 (englische Anleitung)

Php 3:14; Off 20:6; 2Pe 3:13; Kol 3:2; Kol 1:4,5; 1Ko 9:24; Kol 2:16-18; Kol 3:5; Spr 22:3; Spr 2:10-12,16; Ps 34:18; Spr 13:20; Jud 7; Spr 4:23; 1Pe 3:8,9; Kol 3:12-14; Pr 7:21,22; Kol 3:15; Jak 3:16; 1Ko 13:4; 1Ko 12:16-18,26; 1Sa 23:16-18; Kol 3:18-21; 1Pe 3:1,2; Eph 5:23; Luk 9:46-48; Kol 3:19; 1Pe 3:7; Spr 15:22; Heb 12:8; Spr 17:27; Spr 1:8; Jes 11:9;

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 04.02.2018 (englische Anleitung)

Joh 11:11; Joh 11:20-24; Luk 7:11-17; Luk 8:41,42,49-55; 1Kö 17:8-16; 1Kö 17:17-24; 2Kö 4:8-31; 2Kö 4:32-37; 1Sa 2:6; 2Kö 13:14,20,21; Apg 9:36-42; Apg 20:7-12; 1Mo 22:2; 1Mo 13:14-16; 1Mo 18:18; 4:17,18; 1Mo 21:12; Heb 11:17-19; Hi 14:7-12; Hi 19:25-27; 2Sa 12:23; Ps 89:48; Hi 14:13-15; Da 9:22,23; Da 10:11,18,19; Da 12:13; Pr 9:10;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 11.02.2018 (englische Anleitung)

1Ko 15:45; Ps 16:10; 1Ko 15:12-19; Mar 12:18; Apg 4:2,3; Apg 17:32; Apg 23:6-8; Heb 6:1,2; Apg 24:10,15,24,25; Heb 5:12; Joh 11:11; Apg 20:9,10; Ps 118:25,26; Mat 21:7-9; Ps 118:22; Luk 23:18-23; Ps 118:22; Luk 20:9-17; Apg 3:15; Apg 4:5-11; 1Pe 2:5-7; Ps 118:22; Apg 4:12; Eph 1:20; Ps 16:10; 1Kö 2:1,10; Ps 16:10; Apg 2:29-32; Ps 16:10; Ps 110:1; Apg 2:33-36; Ps 16:10; Apg 13:32-37,42; Apg 1:6,7; Joh 16:12; 6:9; Off 1:5,18; Kol 1:18; 1Pe 3:18; Apg 26:23; Luk 22:28-30; 1Ko 15:20,23; 1Th 4:13-17; Mat 24:31; 1Ko 15:51,52; 1Th 5:1-3; Heb 11:35; 1Ko 15:23; Joh 5:28,29; Joh 11:23; Luk 20:37,38; Apg 24:15;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 18.02.2018 (englische Anleitung)

2Ti 3:15; Ps 1:1-3; 3Jo 4; Off 2:4; 1Pe 2:2; 2Ti 3:14,15; 12:1; Kol 3:12; Eph 3:18; 1Pe 3:15; 5Mo 6:6,7; Spr 22:15; Ps 111:10; Eph 4:14; Heb 5:14; Php 2:12; Spr 24:14; 2:21-23; Jes 48:17,18; Mar 10:29,30; 5Mo 30:19,20; Ps 73:1-3,12,13; Mar 12:30; Pr 5:4,5; Eph 6:4;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 25.02.2018 (englische Anleitung)

Php 2:12; Mat 28:19,20; 1Pe 3:21; Ps 118:6; Jak 1:12-14; Php 4:11-13; Ps 27:10; Php 4:11-13; Php 2:12; Jak 4:8; Ps 119:105; Php 4:6; Ps 55:22; Kol 3:15; Ps 34:8; Joh 6:44; 1Ko 8:3; Jer 20:8,9; Ps 73:28; Mat 16:24;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 04.03.2018 (englische Anleitung)

Jes 40:31; Jes 40:26; Mat 11:28-30; 2Ko 12:9,10; Jes 40:29; 1Kö 19:4; Hi 7:7; Jes 40:29; 1Pe 5:10; Jak 4:8; Jes 40:26-31; Jes 40:26; Ps 19:1,3,14; Mat 10:30; Ps 37:18; Jes 40:28; Jes 40:29; Mat 11:28-30; Jes 40:30; 2Ko 12:7-10; Ps 18:29; Jes 40:31; Joh 14:26; 1Mo 37:28; 1Mo 39:21-23; Ps 37:8; Ps 103:10; Spr 14:30; Eph 4:26; Ps 25:14; Spr 15:23; Mat 7:12; Kol 4:6; Ps 32:3-5; Spr 24:16; Jak 5:13-15; 1Ko 15:9,10; Jes 55:6,7; Jes 40:29; Ps 55:22; Ps 68:19; Jes 40:31;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 11.03.2018 (englische Anleitung)

Ps 133:1; Off 7:9,10; Mal 3:16; Off 20:15; 2Ko 13:5; Mat 24:14; 2Ti 3:1; Heb 3:14; Joh 3:16; Joh 17:3; Joh 17:20,21; Hes 37:15-17; Joh 10:16; Sach 8:23; Hes 37:19; Hes 37:24,25; Mat 23:12; 1Pe 5:5; 1Ko 11:23-25; Mat 18:23-34; Mat 18:35; Eph 4:3; 1Jo 4:8; Eph 4:2; Joh 6:44; 1Jo 4:20,21; 1Ko 11:26; Mat 24:29-31; Off 17:12-14; Ps 133:1;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 18.03.2018 (englische Anleitung)

1Ch 29:13; Ps 104:13-15; Hag 2:8; 2Mo 16:35; Ne 9:20,21; 2Kö 4:1-7; Mat 15:35-38; Mat 17:27; 2Mo 36:3-7; Spr 3:9; 1Ch 29:11-14; Off 4:11; 5Mo 16:16; Spr 29:21; 2Mo 35:5; 1Ch 29:5-9; 2Kö 12:4,5; Apg 11:27-30; 4Mo 18:21; Luk 8:1-3; 2Mo 3:21,22; 2Mo 35:22-24; Apg 4:34,35; 1Ko 16:2; Luk 21:1-4; 2Ko 8:1-4; Mat 24:45; Luk 14:28; Esr 8:24-34; 2Ko 8:18-21; Hi 42:2; Mal 3:10; Spr 11:24,25; Apg 20:35; 1Ch 29:17; 1Ch 29:9;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 25.03.2018 (englische Anleitung)

Ps 144:15; Off 7:9,15; Jes 60:22; 2Ti 3:1-4; 2Ti 3:5; 2Ti 3:2-4; Mar 12:31; Eph 5:28,29; 2Ti 3:2; 12:3; Gal 5:22,23; Ps 144:15; Apg 20:35; Php 2:3,4; Pr 5:10; 1Ti 6:9,10; Pr 7:12; Pr 5:12; Spr 30:8,9; Mat 6:19,20,24; Mat 6:33; Pr 9:7; 2Ti 3:4; Luk 8:14; Joh 2:1-10; Luk 5:29; Luk 7:33-36; Mat 5:11,12; Mat 22:37,38; Ps 146:5;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 01.04.2018 (englische Anleitung)

Mal 3:18; 2Ti 3:1-5,13; Spr 13:20; 1:29-31; Mal 3:18; Spr 6:16,17; Ps 10:4; 1Ti 3:6; 2Ch 26:16; 2Ch 32:25,26; 1Sa 18:18; Ps 113:5-8; 1Ko 4:7; Ps 18:35; Kol 3:12; 1Ko 13:4; 1Pe 3:1; 2Mo 20:12; Eph 6:1-3; Mat 22:38,39; Joh 13:34,35; Mat 5:43,44; Luk 7:22; Jes 11:6,7; Jes 11:9; Eph 4:23,24; 2Ti 3:2-5; Tit 2:11-14; Sach 8:23;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 08.04.2018 (englische Anleitung)

Hes 14:14; Hes 14:12-14; Hes 1:1; Hes 8:1; Hes 9:1-5; Off 7:9,14; Jud 14,15; 1Mo 6:2-4,11,12; 1Mo 6:8,9; 1Mo 7:11; 2Pe 2:5; Heb 11:7; Spr 29:25; 1Mo 5:32; 1Mo 6:14; 1Mo 6:22; 1Mo 5:28,29; 1Mo 9:28; Mat 6:33; Joh 15:19; Mal 3:17,18; Luk 12:4,5; Php 4:6,7; Ps 137:1,3; Da 1:5-8,14-17; Da 1:19,20; Da 2:30; Da 10:11; Da 1:21; Da 6:1,2; Da 2:48; Off 18:2; Mar 13:13; Hag 2:7; Spr 22:6; Da 1:6; Eph 6:4; Ps 37:5; Hi 1:3; Hi 29:7-16; Hi 1:8; Hi 1:9,10; Hi 1:13-21; Hi 2:11; Hi 22:1,5-10; Hi 6:1-3; Jak 5:11; 2Ko 2:11; Da 7:13,14; Pr 7:7; Ps 103:8; 1Pe 5:10; Spr 28:5;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 15.04.2018 (englische Anleitung)

Spr 28:5; Ps 92:7; 1Ko 14:20; Spr 28:5; Spr 2:7,9; Hes 14:14; Jes 48:18; 1:20; 10:17; Luk 3:36,37; 1Mo 1:28; 1Mo 3:16-19,24; 1Mo 6:9; 1Mo 5:29; 1Mo 3:15; 1Mo 3:15; Jud 14,15; 1Mo 6:1-4,9; 1Mo 1:27,28; Heb 11:7; 1Pe 1:13-15; 2Ko 2:11; 1Jo 2:15,16; Mat 24:36-39; Da 9:1,2; Da 9:3-19; Jer 29:7; 2Mo 34:14; Luk 20:25; Da 6:7-10; Da 6:25-27; Mat 13:23; Jak 1:5; Hi 23:12; Hi 42:5; Hi 42:7,8; Hi 12:7-9,13; Hi 37:14; Hi 38:1-4; Hi 42:2,6; Hi 6:14; Hi 31:13-22; Hi 31:24-28; Hi 31:1; 1Mo 2:18,24; Mat 5:28; Mat 19:4,5; Ps 11:5; Ps 26:4; Heb 5:14; Eph 5:15; Ps 1:1-3; Spr 4:18; Spr 2:4-7;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 22.04.2018 (englische Anleitung)

15:5; 1Ko 2:14-16; Eph 2:2; Gal 5:19-21; Spr 7:21,22; Jud 18,19; Eph 5:1; Ps 119:33; Ps 143:10; Gal 5:22,23; Mat 5:3; 8:6; 1Ko 3:1-4; 1Mo 28:10-15; 1Mo 32:6-12; Luk 1:46-55; 1Mo 30:13; 1Sa 2:1-10; Mal 3:12; Mat 1:25; Luk 2:51; Joh 8:29; Joh 14:9; Joh 15:10; Jes 63:9; Mar 6:34; Luk 4:43; Mat 6:33,34; 1Ko 11:1; 2Th 3:7; 1Ko 2:16; 15:5; Apg 10:39; 1Pe 2:21; 1Pe 4:1; 13:14;

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 29.04.2018 (englische Anleitung)

Gal 5:16; Php 3:16; Eph 4:23,24; Php 3:12,13; Eph 4:13; 1Ko 2:14-16; 1Ko 3:1-3; Pr 7:5,9; 1Kö 4:29,30; 1Kö 11:4-6; Kol 2:6,7; Heb 6:1; Kol 1:23; Ps 40:8; Ps 119:97; Tit 2:11,12; Pr 12:1,13; 8:6-8; Luk 13:24; 1Mo 32:26-28; 15:5; Gal 5:16,22,23; Luk 11:13; Mat 16:22,23; Luk 22:34,54-62; Gal 2:11-14; 2Pe 1:5-8; 2Ko 6:14,15; 1Ko 15:33; Heb 6:1; Mat 6:33; 12:18; Jak 3:18; 1Ti 6:1;